Huishoudelijk Reglement

Artikel 1 Algemene bepalingen

 

 1. De vereniging genaamd Sodipa Zeilclub Galgenweel (hierna: ‘de vereniging’) is opgericht op 25 mei 2008 en is gevestigd te Beatrijslaan 92a, 2050 Antwerpen
 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest recente versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen  zijn neergelegd.
 3. De vereniging heeft tot doel de promotie en ondersteuning van het recreatief zeilen.
  1. De vereniging zal op het Galgenweel aan de clubleden de nodige kennis en bekwaamheden bijbrengen, zeilwedstrijden inrichten, zorgen voor een gepaste accommodatie en de nodige leiding geven voor het instandhouden van de aan de vereniging verbonden zeilschool.
  2. De vereniging is aangesloten bij de Vlaamse Yachting Federatie (VYF).
  3. In verband met de activiteiten op het Galgenweel is de vereniging lid van de beheerraad van VEZEGA.
  4. Aansluitingen of wijzigingen in de relaties van de vereniging met de federaties of watersportbonden zijn een materie die dient voorgelegd te worden aan de algemene ledenvergadering.
 4. Sodipa Zeilclub Galgenweel is als vereniging niet gebonden aan enige politieke partij en stelt zich neutraal op. Niemand kan uit de vereniging geweerd worden op grond van zijn filosofische of ideologische overtuiging.

 

 

Artikel 2 Leden

 

 1. De vereniging bestaat uit:
  1. Hoofdleden zijn die leden die de zeilsport uitoefenen als lid van Sodipa Zeilclub Galgenweel
  2. Bijleden zijn die leden die behoren tot hetzelfde gezin als het hoofdlid m.a.w.:
   1. Echtgenote of echtgenoot op voorwaarde dat ze samenwonen
   2. Bij ontstentenis, de persoon met wie het hoofdlid onder hetzelfde dak in de echtelijke gemeenschap leeft
   3. Inwonende kinderen en andere personen die onder hetzelfde dak, fiscaal ten laste van het hoofdlid, wonen
  3. Sympathiserende leden zijn niet-sportende leden en mogen dus niet op het water. Ze zijn niet verzekerd voor het uitoefenen van de zeilsport.
  1. Effectieve leden: die in het bestuur zitten
  2. Toegetreden leden: hoofdleden, bijleden en sympathiserende leden.

 

 

Artikel 3 Het Lidmaatschap

 

 1. De aanmelding gebeurt door het invullen en ondertekenen van een aanmeldingsformulier met volgende informatie: naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer
 2. De kosten voor het aanmelden van leden wordt door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.
 3. Het bestuur draagt er zorg voor dat diegenen, die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten en actief aan de zeilsport deelnemen, worden aangemeld bij de landelijk federatie. Wie kan aantonen dat hij/zij, via een andere erkende zeilclub, reeds aangesloten is bij de landelijke federatie, kan vragen zich niet te laten aanmelden. Hiermee wordt dan rekening gehouden bij het innen het lidgeld.
 4. Familiale aansluiting: een lid kan zich als hoofdlid laten erkennen waardoor familieleden met gezinsbanden zoals vermeld in art 2.1.b.ii.1., art 2.1.b.ii.2, of art 2.1.b.ii.3 als bijlid kunnen worden aangenomen mits betaling van een jaarlijks lidgeld merkelijk lager dan de bijdrage van het hoofdlid. Wanneer het hoofdlidmaatschap vervalt, vervalt eveneens het lidmaatschap van de bijleden, tenzij er voor hen voorzien wordt in een nieuw hoofdlid.
 5. Het lidmaatschap of hoofdlidmaatschap vangt aan na de betaling van het jaarlijks lidgeld en geldt steeds voor een volledig kalenderjaar (januari – december).
 6. Het lidgeld wordt door het bestuur vastgesteld en kan jaarlijks herzien worden. Voor bepaalde categorieen van leden kunnen andere tarieven gehanteerd worden (bijvoorbeeld jeugdleden, monitoren, bestuursleden).
 7. Elk lid bekomt na betaling van het lidgeld een lidkaart, die toegang verleent tot de gebouwen van de vereniging.
 8. Kunnen aanleiding geven tot tijdelijke of definitieve schorsing van lidmaatschap, na het “horen” van het lid door het bestuur:
  1. Het niet betalen van het lidgeld voor 01 maart van het lopende jaar schorst automatisch het lidmaatschap en eventuele ligplaats. Het lid verplicht zich ertoe na kennisgeving door het bestuur zijn/haar eigendommen uit de club te verwijderen uiterlijk op de datum vermeld in de kennisgeving. Indien hij/zij na deze datum terug lid wenst te worden, betaalt hij/zij opnieuw de supplementaire aansluitingskosten bovenop het normale lidgeld. Het ontslagnemend lid verklaart zich uitdrukkelijk akkoord dat na deze datum Sodipa Zeilclub Galgenweel geen enkele verantwoordelijkheid meer draagt voor de zich op haar terreinen achtergelaten voorwerpen. Het ontslagnemend lid verklaart zich uitdrukkelijk akkoord dat na deze datum Sodipa Zeilclub Galgenweel eigenaar wordt van de op haar terreinen achtergelaten voorwerpen.
  2. Zich niet gedragen volgens de geldende reglementen van de vereniging.
  3. Ongepaste seksuele, racistische, intimiderende en/of discriminerende feiten.
  4. Bewezen diefstal van gelden of goederen toebehorend aan de vereniging.
  5. Het toebrengen van slagen en/of verwondingen aan andere leden of derden, tijdens organisaties van de vereniging of op andere wedstrijden.
  6. Vandalisme bij organisaties van de club.

 

 

Artikel 4 Rechten en plichten van leden

 

Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten:

 1. Bij toetreding als lid hebben ze het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen.
 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan clubactiviteiten en wedstrijden.
 3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen (enkel hoofdleden zijn stemgerechtigd).
 4. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken en over het resultaat bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of wens heeft ingediend.
 5. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van verandering van hun adres.
 6. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de lid- en liggelden (voor 01 maart).
 7. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging daarnaast ook van de richtlijnen opgesteld door de federatie.
 8. De leden worden geacht tijdens hun aanwezigheid enige sociale controle uit te oefenen, zowel betreffende hun eigendommen alsook deze van andere leden en de eigendommen en gebouwen van de vereniging.

 

 

Artikel 5 Bestuur

 

 1. De voertaal van het bestuur is het Nederlands.
 2. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, die allen meerderjarig moeten zijn.
 3. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
  1. De algemene leiding van zaken;
  2. De uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
  3. Het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
  4. Benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
 4. Het bestuur vergadert eenmaal per maand volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of een lid van het bestuur zulks wensen.
 5. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
 6. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.
 7. In de loop van het eerste kwartaal van het jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden waarop elk hoofdlid wordt uitgenodigd.

 

 

Artikel 6 Het dagelijks bestuur

 

 1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur aangevuld met aangetreden bestuursleden tot een maximum van acht.
 2. Taken van de voorzitter:
  1. Geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
  2. Is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
 3. Taken van de secretaris:
  1. Voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
  2. Heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem vanuit de vereniging zijn toevertrouwd
  3. Zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
  4. Zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen
  5. Houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen
 4. Taken van de penningmeester:
  1. Beheert de gelden van de vereniging
  2. Zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
  3. Houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven en maakt de bewijsstukken over aan de boekhouder
  4. Opvolgen BTW bijdrage
  5. Voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken, te bewaren;
  6. Brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

 

 

Artikel 7 Bestuursverkiezing

 

 1. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

 

 

Artikel 8 Ligplaatsen

 

 1. De vereniging stelt ligplaatsen ter beschikking aan haar leden.
 2. De ligplaatsen zijn uitsluitend bestemd voor het stallen van zeilboten, ander gebruik is niet toegelaten.
 3. Leden zorgen ervoor dat hun boot na gebruik terug op de juiste ligplaats wordt gestald.
 4. De leden, die beschikken over een ligplaats, dienen actieve zeilers te zijn. Dit wil zeggen dat ze jaarlijks met hun boot deelnemen aan minimaal 2 clubactiviteiten (lijst activiteiten zie kalender website). Bij het niet naleven van deze regel zal het lid op het einde van het lopende kalenderjaar een schriftelijke herinnering ontvangen. Indien ook in het daaropvolgende jaar niet met de boot aan 2 clubactiviteiten wordt deelgenomen, verliest het lid zijn recht op de ligplaats en zal hiervan tijdig in kennis worden gesteld zodat een andere locatie voor de zeilboot kan worden gezocht.
 5. Het liggeld wordt door het bestuur vastgesteld en kan jaarlijks herzien worden.
 6. Het liggeld wordt samen met het lidgeld betaald voor 01 maart van het lopende jaar.
 7. Indien alle ligplaatsen benomen zijn, komen nieuwe aanvragen voor een ligplaats op een wachtlijst terecht. De toekenning van de ligplaatsen gebeurt door het bestuur.

 

Artikel 9 Zeilschool

 

 1. De vereniging heeft een zeilschool die functioneert onder het algemeen gezag van het bestuur, onder de vorm van beheerraad bestaande uit alle bestuursleden.
 2. De zeilschool is aangesloten bij I.S.S.A. en staat onder toezicht van de scholingscommissie. Dit biedt de mogelijkheid om internationaal erkende getuigschriften af te leveren.
 3. De zeilschool wordt geleid door een directeur, aangesteld door de beheerraad, zonder dat een termijn nader dient bepaald te worden. De beheerraad kan de directeur uit zijn functie ontslaan.
 4. De directeur dient in het bezit te zijn van een brevet van initiator/instructeur B of gelijkwaardig.
 5. Taken van de directeur:
  1. Plannen van de agenda van alle cursussen
  2. Contact houden met de scholingscommissie
  3. Is steeds aanwezig tijdens de zeilcursussen, maar kan deze taak delegeren naar een ander lid op voorwaarde dat dit lid aan dezelfde eisen voldoet.
  4. Brengt minstens eenmaal per jaar verslag uit aan de beheerraad betreffende de werking van de school.
  5. Is aanwezig op de bestuursvergadering indien het bestuur hierom verzoekt om zaken te bespreken betreffende de zeilschool.
  6. Aannemen/ontslaan van zeilschoolmonitoren.
 6. De beheerraad bepaalt lesgelden en tussenkomst in de kosten voor de directeur, monitoren en andere medewerkers van de zeilschool.
 7. De financiële kant van de zeilschool maakt deel uit van het algemeen financieel beleid van de club.
 8. Alle aanwezigheid van de directeur en de andere medewerkers die vergoeding vereist, wordt ingeschreven in het daartoe bestemde logboek van de zeilschool.
 9. Er is geen onverenigbaarheid tussen de functie van bestuurslid en directeur van de zeilschool.

 

 

Artikel 10 Gebouwen van de vereniging

 

 1. De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
 2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.
 3. Het clubhuis en alle accommodaties (zoals kleedkamers, douches, toiletten, botenloods, terras,…) zijn enkel toegankelijk voor leden van Sodipa Zeilclub Galgenweel en cursisten van de zeilschool.
 4. De kantine is enkel toegankelijk voor leden van de vereniging en cursisten van de zeilschool. Niet-leden; leden van een andere zeilclubs of erkende watersportvereniging die werden uitgenodigd, dienen zich in het bezoekersregister in te schrijven en dienen uiteraard ook het reglement na te leven. Dit bezoekersregister is ter beschikking in de kantine.
 5. De kantine wordt opengehouden door een bestuurslid of een door het bestuur aanvaard lid.
 6. De prijzen van de consumpties worden bepaald door het bestuur.
 7. De wet op het alcoholgebruik is van toepassing in de kantine.
 8. Er geldt een algemeen rookverbod in de gebouwen van de vereniging.

 

 

Artikel 11 Wedstrijden

 

 1. De vereniging richt wedstrijden in naar reglementering beschreven door de federatie.
 2. De vereniging kan een tussenkomst in de kosten voorzien aan leden die aan een nationale wedstrijd deelnemen.
 3. De tussenkomst wordt door het bestuur bepaald en kan maar naargelang de financiële mogelijkheden.

 

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid van de leden

 

Ieder lid is aansprakelijk voor de door hem, aan de eigendommen van de vereniging, aangerichte schade.

Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

 

 

Artikel 13 Wijziging van het huishoudelijk reglement

 

 1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door het bestuur.
 2. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft ten minste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

 

 

Artikel 14 Slotbepalingen

 

 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.